Äldreomsorgen

Hur var det att vara gammal förr? När infördes det som vi idag kallar äldreomsorgen? Och vilken roll spelar Virotea i dagens utmaningar för vård av äldre? 

 

Att vara gammal förr i tiden

På 1800-talet tillkom det som kallas fattigstugor eftersom antalet äldre under denna period ökade kraftigt. I dessa stugor bodde äldre fattiga och funktionshindrade människor som fick ta hand om varandra. Backstugor var också vanligt – enkla stugor på annans mark  – där overksamma äldre kunde bo. 

 

Men ända fram tills början på 1900-talet var det också vanligt förekommande att flera generationer inom samma familj bodde tillsammans eller i nära anslutning till varandra. Om familjen bodde splittrat hände det ofta att de äldre flyttade tillbaka till sina barn när behoven ökade. 

 

Införandet av äldreomsorgen

De första moderna ålderdomshemmet byggdes i början på 1900-talet. Dock var många motståndare till dessa moderniteter och menade på att det var bättre för äldre att få bo hemma. Så småningom byggdes ett kommunalt system upp med så kallade hemsamariter – människor som arbetade med vård och omsorg av äldre i deras hem. 

 

I slutet på 1900-talet anträdde en hälsosammare helhetssyn på äldre människor. Genom äldrereformen började man utöver medicinska behov även ta hänsyn till de sociala behoven inom vård och omsorg. Kommunerna fick nu samlat ansvar för stora delar av vården. 

 

Dagens utmaningar inom äldreomsorgen

I takt med att medellivslängden ökar, växer även behovet av vård. Brister i äldreomsorgen såsom personalbrist, sjukfrånvaro bland personal och platsbrist, har inte minst uppdagats under pågående coronapandemi. Det växande behovet av vård av äldre är en trend som ökat och kommer fortsätta öka, enligt Socialstyrelsens beräkningar.

 

Coronapandemin har gjort att allt fler äldre blivit isolerade. Detta sociala avstånd är inte bara en risk för den psykiska och mentala hälsan, utan även den fysiska. Den som mår psykiskt dåligt riskerar på sikt att utveckla fysiska sjukdomar såsom t.ex. högt blodtryck och diabetes. Att förlora möjligheten att träffa nära och anhöriga är något som har drabbat äldre hårt. Läs gärna mer och psykisk ohälsa hos äldre här

 

Äldreomsorgen: äldre man på balkong Äldreomsorgen: äldre man får vård i hemmet

Virotea och äldreomsorgen

Det är desto svårare att påverka behovet av vård. Men möjligheterna är många när det kommer till att försöka förbättra vården. Viroteas fokus är att bidra med ökad livskvalité inom äldreomsorgen genom VR, som dessutom underlättar arbetet för vårdpersonal. 

 

ViroteaVR är en produkt och tjänst som gör det möjligt för vårdgivare att enkelt assistera vårdtagare, utan att aktiviteten kräver allt för mycket från vårdgivaren. Det möjliggör för vårdtagaren att uppleva och upptäcka nya platser utan att behöva förflytta sig fysiskt, eller vara tekniskt kunnig.

 

Social aktivitet och delaktighet är behov som Virotea hoppas kunna tillgodose hos äldre människor. Att genom VR tillsammans kunna upptäcka, återberätta och diskutera nyligen besökta platser eller familjeevent i 360 graders vinkel.